کارشناس دفتر فنی- مهندس اجرا- سرپرست اجرا

کنترل صورت وضعیت و متره و برآورد طبق فهرست بها ابنیه و بخشنامه های سازمان برنامه و..
تهیه گزارشات روزانه و صورتجلسه کارگاهى و برنامه ریزى و کنترل پروژه و …
اجراى اسكلت بتنى و فلزى با رعایت و کنترل ضوابط نظام مهندسى و شهرسازى مطابق نقشه مصوب و کنترل وظایف اکیپ هاى کارگاهى و پیگیرى مراحل ادارى صدور مجوزهاى لازم و …