طراحی سوله صنعتی

طراحی سازه سوله تحت اثر بارهای جرثقیل، زلزله و باد به همراه نیم طبقه با کاربری انبار و اتاق کنترل کوره.
طراحی شاسی کوره ذوب چدن تحت اثر بار حرارتی، وزن بار بازیافتی و ضربه تخلیه بار جرثقیل.