طراحی سازه تفریحی

طراحی سازه سرسره تفریحی پرش در آسمان پارک منطقه هرندی تهران و طراحی سازه برچ هیجان در مجاورت دریاچه خلیج فارس بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی و تایید سازمان استاندارد کشور.