طراحی حیاط و دیوار ها و لابی های اصلی و آسانسور شرکت مهندسین مشاور مشیران-۱

طراحی پروپوزال محوطه حیاط و دیوارها و لابی های اصلی و آسانسور ساختمان جدید شرکت مهندسین مشاور مشیران در عباس آباد تهران