طراحی باندوال بصورت برون سپاری برای شرکت ستیران

این فایل، یک نمونه طراحی باند وال مخازن به همراه دفترچه محاسبات است که برای شرکت مهندسین مشاور ستیران و برای پروژه پایانه قیر چابهار انجام داده ام.