تشریح ضوابط لرزه ایی پیشنویس نهایی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش پنجم

پروژه درس طراحی لرزه ایی سازه های بنده زیر نظر دکتر بسطامی، تشریح ضوابط لرزه ایی پیشنویس نهایی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش پنجم می باشد که در ۲۲۰ اسلاید به صورت کامل همراه با فلوچارت آماده شده است.