تعرفه ها

تعرفه ها در بسپاریم به شرح زیر است :

تعرفه ی ایجاد پروژه برای کارفرما به شرح زیر است :

  •  امکان ارسال یک پروژه (مدت نمایش پروژه ۵ روز) => هزینه این بسته ۵,۰۰۰تومان 
  •  امکان ارسال ۵ پروژه (مدت نمایش هر پروژه ۱۵ روز) => هزینه این بسته ۱۰,۰۰۰تومان
  • امکان ارسال ۱۰ پروژه (مدت نمایش هر پروژه ۳۰ روز) هزینه این بسته => ۱۵,۰۰۰تومان 

 

نکته : در هیچ کدام از بسته های فوق ، محدودیت ارسال زمانی وجود ندارد و محدودیت زمانی فقط در روزهای نمایش پروژه ها اعمال میشود.

تعرفه های پیشنهاد ارسال پیشنهاد برای مجریان به شرح زیر است :

  • مخصوص افراد کاربین با امکان ارسال ۲۰ عدد پیشنهاد بدون محدودیت زمانی=> هزینه این بسته ۷,۵۰۰ تومان
  •  مخصوص مهندسین کارساز با امکان ارسال ۴۰ پیشنهاد بدون محدودیت زمانی=> هزینه این بسته ۱۵,۰۰۰ تومان
  •  مخصوص مهندسین کاردان با امکان ارسال ۱۰۰ پیشنهاد بدون محدودیت زمانی => هزینه این بسته ۳۰,۰۰۰ تومان

 

نکته : در هیچ کدام از بسته های فوق ، محدودیت ارسال زمانی وجود ندارد و محدودیت ها فقط در تعداد پیشنهادات ارسالی از سمت مجری اعمال میشود.

هزینه خدمات برای مجری ۱۰% مبلغ پروژه است و زمانی از حساب مجری کسر می شود که اجازه برداشت برای وی آزاد شود.

ثبت نام در بسپاریم رایگان است، به جمع ما بپیوندید.