پروفایل امیرحسین توسلی

امیرحسین توسلی دفتر فنی
15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

کلیه امور مربوط به دفتر فنی در پروژه های صنعتی ساختمانی و بلندمرتبه سازی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید