پروفایل سجاد اسدپور

سجاد اسدپور مهندس مکانیک- تاسیسات BIM
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

]طراحی و نظارت پروژه های تاسیسات مکانیکی به صورت BIM  توسعه دهنده نرم افزار های آموزشی تاسیسات مکانیکی [

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید