پروفایل طناز بخش پور

طناز بخش پور مهندس عمران
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

دوره متره براورد وصورت وضعیت نویسی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید