پروفایل رویا رحمتیان

رویا رحمتیان مهندسی عمران
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده مازندران

کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید