پروفایل محمد فرهادی

محمد فرهادی مهندس معمار
0 سال تجربه 1 پروژه کار کرده مازندران

دانشجوی سال آخر معماری آشنا به متره و برآورد و صورت وضعیت

سابقه کار (1)