پروفایل نگین رضوانی

نگین رضوانی مهندس مکانیک
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

متره و برآورد ، آنالیز بها و قیمت جدید ، تهیه و تنظیم صورتجلسه ، تهیه و تنظیم صورت وضعیت ، انجام نقشه های چون ساخت (as built) ، کارکردن با نم افزارهای صورت وضعیت نویسی (تکسا، تدبیرو تدکار)، آشنایی کامل به فهرست بها 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید