پروفایل نادر بگلری

نادر بگلری مهندس عمران
11 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

مهندس عمران/سازه با ۱۱ سال سابقه که به عنوان شاخص می توان از دفتر فنی و قسمت مدیریت و کنترل پروژه در ۴ پل شهر سمنان در طول ۵ سال که با قرارداد EPC  بسته شده بود نام برد.

بهبود ظرفیت نیروی انسانی تا ۳۲ درصد و کاهش هزینه ها تا ۲۸ درصد و  ۲۲ درصد کاهش زمان با برنامه ریزی مناسب در پروژه های شهرداری سمنان. دریافت دو تقدیرنامه از شهردار وقت.

بالاترین نمره در کارشناسی ارشد در بین ورودی های ۹۱

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید