پروفایل میلاد امانی

میلاد امانی طراح مدارات الکترونیکی
11 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

AVR

ARM

Altium Designer

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید