پروفایل Maryam Hosein pour

Maryam Hosein pour مهندسی معماری
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
  • آشنا به فهرست بها ،تهیه صورت وضعیت ، قیمت جدیدو آنالیز بها ، تهیه نقشه های شاپ و کارگاهی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید