پروفایل سید کسری موسوی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

  • سرپرست کنتل پروژه

    ساختمانی و مهندسی گوپله

    1395/01 - حالا