پروفایل فرزان خمسه

فرزان خمسه مهندس عمران
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

#تهیه برنامه زمانبندی

#تهیه و تنظیم صورتجلسات کارگاهی و صورت وضعیت

#تهیه و ارائه آنالیز قیمت جدید

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید