پروفایل فایزه ایزدی

فایزه ایزدی مهندس معمار
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

من یک مهندس معمار با ده سال سابقه هستم. 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید