پروفایل هنگامه روشن

هنگامه روشن مهندس عمران
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه علم و صنعت

نمونه کار

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید