پروفایل رحیم سیفی

رحیم سیفی مهندس کیفیت
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

تست 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید