پروفایل فائزه رستمی

فائزه رستمی کارشناس کنترل پروژه
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

مهندس صنایع کارشناس کنترل پروژه

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

آموزش

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

    دانشگاه علم و فرهنگ

    1397/07 - 1398/06

    دانشجو ترم 2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع هستم