پروفایل بهنام ذبیحی

بهنام ذبیحی مهندس تکنولوژی نرم افزار
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده قزوين

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید