پروفایل اشكان مرادي نژاد

اشكان مرادي نژاد مهندسي عمران
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

 متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی ، قرارداد پیمانکاری ، برنامه زمان بندی MSP ،تهیه صورتجلسات 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید