پروفایل امیرحسین مرادی

امیرحسین مرادی اتوماسیون
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

۲۶سال

مجرد

کارشناسی برق قدرت

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید