پروفایل امیرحسین نوریان

امیرحسین نوریان مهندس مکانیک
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

دانش آموخته دانشگاه تهران مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید