پروفایل علی علینقی

علی علینقی کارشناس ارشد سازه
14 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

محاسبات سازه با نرم افزار ETABS & SAFE

نظارت و اجرا

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • اجرائی

  شمس عمران

  1388/08 - 1389/12

 • اجرائی

  آرمه نو

  1386/11 - 1388/07

 • اجرائی

  کار شخصی

  1397/10 - حالا

 • ناظر

  ASP

  1389/01 - 1396/03

گواهینامه

 • تحلیل و طراحی با نرم افزار ETABS&SAFR

  موسسه خانه عمران

  1392/07 - 1392/11

آموزش

 • کارشناسی ارشد سازه

  دانشگاه آزاد

  1396/07 - 1398/05