پروفایل زهره غفوری

زهره غفوری معماری- نقشه کشی
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران

میزان حقوق درخواستی با کارفرما توافقی بر اساس کار تعیین میشود.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

گواهینامه

  • نرم افزار رویت

    مجتمع فنی تهران

    1397/06 - 1397/07