پروفایل نازنین اکبری

نازنین اکبری مهندس عمران
4 سال تجربه 2 پروژه کار کرده تهران
10k+تومان درآمد کسب کرده
تحلیل و طراحی پی سازهتحلیل و طراحی سازه بتنیصورت وضعیت و تعدیلمتره و برآوردنقشه اجرایی سازه خاصنقشه کشی AutoCAD

حوزه تخصصی: متره و برآورد، تنظیم لایحه تاخیرات، برنامه زمانبندی، قراردادهای پیمانکاری.

سابقه کار (2)